Přeskočit na obsah

MŠMT — Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

Dotace na podporu vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., veřejných výzkumných institucích, právnické osoby vykonávající činnost veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zařazené ve školském rejstříku, dle zákona č.. 561/2004 Sb.,  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokud není dále stanoveno jinak.
 • Žadatelé musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok a v tomto období prokazatelně fungovat (realizovat obdobné aktivity, na které žádá dotaci).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin.
  • Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty).
  • Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin.
  • Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro děti, žáky a mládež (především bude upřednostňována e‑learningová forma).
 • Podpora aktivit národnostních menšin.
  • Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu.
  • Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění — co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování.
  • Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 11 139 100 Kč.
 • Požadovaná dotace uvedená v Žádosti musí být v rozmezí od 50 000 Kč do 600 000 Kč, včetně.
 • Ministerstvo si vyhrazuje možnost poskytnout dotaci nižší, než je uvedená dolní hranice.
 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je vyhlašována pro období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru