Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Dotace na podporu integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí cizinců a žáků-cizinců. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí cizinců a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí-cizinců a žáků-cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 11. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, právnické osoby vykonávající činnost vysoké školy bez ohledu na její právní formu či na jejího zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců s tematickým zaměřením společenskovědních předmětů, zejm. českých dějin.
 • Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků.
 • Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání).
 • Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí-cizinců a žáků-cizinců.
 • Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské.
 • Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných majoritní společností nebo cizinci s cílem sdílení informací o kultuře a poměrech v zemi původu cizinců a o podmínkách jejich existence v České republice.
 • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol apod..
 • Organizace letních škol pro žáky-cizince v základním vzdělávání a pedagogické pracovníky zaměřené na zlepšování znalosti vyučovacího jazyka.
 • Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga z řad cizinců k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů projektu.
 • Výše požadované dotace musí být minimálně 50 000 Kč a maximálně může být 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit ministerstvu na základě výzvy nejvýše jeden projekt.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022.
 • Žadateli o dotaci nemohou být školy a školská zařízení či jiné organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo střední školy zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na její právní formu, která byla zřízena územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, soukromým zřizovatelem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>