Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu integračních aktivit v regionálním školství

Dotace na podporu integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí a žáků bez dostatečné znalosti českého jazyka. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti těchto dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, na integrační mimoškolní aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpory v českém jazyce a na podporu spolupráce rodiny a školy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 20. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, veřejná výzkumná instituce, zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, veřejná vysoká škola, zřízená podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců s tematickým zaměřením společenskovědních předmětů, zejm. českých dějin.
 • Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků.
 • Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání).
 • Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí-cizinců a žáků-cizinců.
 • Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské.
 • Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných majoritní společností nebo cizinci s cílem sdílení informací o kultuře a poměrech v zemi původu cizinců a o podmínkách jejich existence v České republice.
 • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol apod..
 • Organizace letních škol pro žáky-cizince v základním vzdělávání a pedagogické pracovníky zaměřené na zlepšování znalosti vyučovacího jazyka.
 • Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga z řad cizinců k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná alokace Výzvy činí 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace, o kterou lze zažádat musí činit 50 000 Kč,
 • maximální výše požadované dotace musí činit 500 000 Kč.
 • Dohody o provedení práce musí být nastaveny v maximální výši do 400 Kč/hodinu bez případných zákonných odvodů.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé (kromě základní školy) musí mít ve svých zřizovacích listinách obsaženou činnost, která směřuje do oblasti vzdělávání dětí mateřských škol, nebo žáků základního, středního nebo základního uměleckého vzdělávání.
 • Projekt musí být uskutečněn v období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru