Přeskočit na obsah

MŠMT — Program INTER-EXCELLENCE LT — Podprogram INTER-EUREKA (LTE)

Program INTER-EXCELLENCE LT, jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 25. září 2020.

Příjemce podpory:

 • Malý, střední, nebo velký podnik, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.
 • Vytváření podmínek pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více zemí.
 • Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu.
 • Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další.
 • Podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Forma a výše podpory:

 • U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně15 a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně, který vychází z definovaných pravidel stanovených NFB pro účast v Programu.
 • Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých nákladů projektu u experimentálního vývoje. Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30% uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpora nemůže být poskytnuta podnikům v obtížích nebo podnikům, které mají nesplacený inkasní příkaz k vrácení podpory, vystavený na základě stanoviska EK, kterým byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem EU.
 • Projekty mohou mít délku až 36 měsíců, nejdéle však do 31. 12. 2023.
 • Veškeré žádosti (s odůvodněním v souvislosti s pandemií Covid – 19 a podepsané statutárním zástupcem) o prodloužení doby řešení projektu a o případný převod nevyčerpaných prostředků do následujícího roku/roků implementace projektu dle upraveného finančního plánu uvedeného v příloze žádosti musí být poskytovateli doručeny prostřednictvím datové schránky vidaawt nejpozději do 15. října 2020. V poli „Věc“ nezapomeňte, prosím, uvést kód projektu, v položce „K rukám“ vyplňte „Oddělení 33“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru