Přeskočit na obsah

MŠMT — Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny na projekty s cílem zkvalitnění a rozvoje materiálně technického zázemí nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 03. 07. 2020.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží: 
  • Spolky.
  • Ústavy.
  • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblasti výzvy:

  • A)    Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,
  • B)    Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,
  • C)    Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Minimálně – pro všechny oblasti A, B, C —  40 000 Kč.
 • Maximálně – pro oblast:

  • Oblast A): 400 000 Kč.
  • Oblast B): není stanoveno.
  • Oblast C): není stanoveno.
 • Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci u každé akce – podle typu podporované oblasti výzvy:

  • Oblast A): minimálně 10,00 % z celkových uznatelných výdajů,
  • Oblast B): minimálně 20,00 % z celkových uznatelných výdajů,
  • Oblast C): minimálně 30,00 % z celkových uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Pokud bude žadatel žádat o podporu ve více oblastech výzvy, musí pro každou oblast výzvy předložit samostatnou žádost včetně příloh.
 • Realizace akce nesmí být ukončena před podáním žádosti o dotaci a musí být ukončena nejpozději 31. 5. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru