Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Cílem tohoto programu je v souladu s Koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025 vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, jejich zdraví posilující a prožitkové pohybové aktivity, dostupnost a otevřenost, a to formou podpory údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví spolků s celostátní působností (sportovních svazů, střešních sportovních organizací apod.) nebo jejich pobočných spolků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději do 16. 10. 2017.

Příjemce podpory:

 • Spolek (sportovní svaz, střešní sportovní organizace, tradiční tělovýchovná organizace a střešní organizace školních sportovních klubů): 
  • a) Spolčující (sdružující) sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy nebo školní sportovní kluby, které mají právní formu spolků,
  • b) s předmětem činnosti v oblasti sportu s celostátní působností,
  • c) mající ve svých stanovách jako hlavní předmět činnosti realizaci sportovní a tělovýchovné činnosti,
  • d) působící ke dni podání žádosti o dotaci déle jak pět let na území ČR,
  • e) který je bezúhonnou osobou,
  • f) který je bezdlužnou osobou.

Typy podporovaných projektů:

 • Údržba a provoz sportovního zařízení, kterým se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, a které je ve vlastnictví oprávněného žadatele, nebo které je součástí práva stavby ve vlastnictví oprávněného žadatele. Dotace může být použita také v rámci pobočného spolku oprávněného žadatele, pokud tento pobočný spolek vlastní sportovní zařízení včetně pozemku, nebo pokud je sportovní zařízení součástí práva stavby tohoto pobočného spolku.
 • Údržba se zabezpečením oprav sportovního zařízení, včetně technických prostředků, strojů a zařízení ve vlastnictví oprávněného žadatele nebo jeho pobočného spolku sloužících k plnění obsahového vymezení programu.
 • Vybavení materiálem, který není nehmotným nebo hmotným majetkem (včetně majetku jiného), související s provozem sportovního zařízení, celkově však nejvýše do 25 % celkové dotace.
 • Úhrada nákladů související se spotřebou: elektrické energie, vytápění, chlazení, dezinfekce, vodného, stočného, plynu, likvidaci odpadů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše přidělené dotace je stanovena na 50 000 Kč. Maximální výše dotace je odvozena od maximální hodnoty majetku.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na náklady roku 2017 vzniklé od 1. 1. 2017, které souvisejí s plněním účelu dotace, a budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru