Přeskočit na obsah

MŠMT Státní podpora sportu – Program VI Významné sportovní akce

Dotace na podporu významných sportovních akcí pořádaných v ČR s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky a zároveň propagace České republiky včetně jednotlivých regionů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být podány nejpozději do 22. prosince 2017.

Příjemce podpory:

 • Oprávněným žadatelem je spolek (sportovní svaz), s celostátní působností, který je členem mezinárodní sportovní federace daného sportu. MŠMT dále ustanovuje jako oprávněného žadatele Českou obec sokolskou (IČ 00409537) a Spolek pro GP ČR Brno (IČ 04500750).
 • Níže uvedené body (podmínky, pravidla) platí kumulativně. Tedy žadatel musí splnit všechna kritéria současně. 
  • a) hlavní předmět činnosti v oblasti sportu s celostátní působností, s výjimkou Spolku pro GP ČR Brno,
  • b) působící ke dni podání žádosti o dotaci déle jak 2 roky na území České republiky,
  • c) je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen,
  • d) je bezdlužnou osobou.

Typy podporovaných projektů:

 • Kategorie A: Významné sportovní akce mimořádné důležitosti na území ČR. Významná sportovní akce mimořádné důležitosti je akce, jejíž pořádání podmiňuje příslušná mezinárodní organizace, která přiděluje její pořádání, prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.
 • Kategorie B: Významné sportovní akce na území ČR — MS a ME. Do kategorie se řadí akce, které jsou v souladu s mezinárodní světovou federací daného sportu uznané jako oficiální mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorské či juniorské kategorie, bez ohledu na to, zda se jedná o sport zařazený na program olympijských her či o sport uznaný Mezinárodních olympijským výborem. Po skončení daného mistrovství musí být udělen titul mistra světa či mistra Evropy.
 • Kategorie C: Významné sportovní akce na území ČR — Seriálové. V kategorii C jsou podporovány významné sportovní akce, které jsou dílčími sportovními soutěžemi v rámci několikadílných sérií mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových či Evropských pohárů apod., bez ohledu na to, zda se jedná o sport zařazený na program olympijských her či o sport uznaný Mezinárodních olympijským výborem.
 • Kategorie D: Významné sportovní akce na území ČR — Jednorázové. V kategorii D jsou podporovány jednorázové významné sportovní akce, za které jsou považovány mítingy, turnaje, závody, memoriály, a další události, bez ohledu na to, zda se jedná o sport zařazený na program olympijských her či o sport uznaný Mezinárodních olympijským výborem. Dále je v kategorii podporována akce pořádaná Českou obcí sokolskou v roce 2018.
 • Kategorie E: Významné sportovní akce na území ČR — Grand Prix České republiky 2018. Kategorie je definována na základě usnesení vlády České republiky ze dne 31. srpna 2015 č. 725, kterým vláda České republiky ukládá pracovat na možnostech zákonné podpory realizace mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix republiky Brno v roce 2016 a v následujících letech, a to prostřednictvím neziskového subjektu k tomu určenému disponující právy na pořádání této akce.

Forma a výše podpory:

 • V kategorii A je možno získat až 100 % celkového rozpočtu projektu.
 • V kategorii B je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 20 miliónů korun.
 • V kategorii C je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 15 miliónů korun.
 • V kategorii D je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 5 miliónů korun.
 • V kategorii E je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximální výše není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Jeden oprávněný žadatel může celkově předložit maximálně 5 žádostí v každé kategorii. Výjimkou je žadatel Česká obec sokolská a Spolek pro Moto GP Brno, kteří mohou podat pouze jednu žádost v kategorii D, respektive v kategorii E.
 • Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na přiměřenost rozpočtu akce, preferenci akce, její společenskou významnost a popularitu sportu v České republice a zahraničí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7712”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru