Přeskočit na obsah

MŠMT — Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže

Cílem Výzvy je podpora setkávání mládeže z Česka a Německa a podpora budoucí spolupráce. Cílem je i další vzdělávání tzv. multiplikátorů (zároveň se vztahuje i na osoby, které s těmito mladými lidmi pracují, tj. na vedoucí skupin mládeže, učitele a další pracovníky s mládeží) v oblasti česko-německé spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti pro rok 2023 se podávají nejpozději do 30. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností), které musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží nebo vzdělávání jako jednu ze stěžejních činností, Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytované dotace z této Výzvy je: 
  • a) podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa, — podpora setkávání a rozvoje mladých lidí v rámci spolupráce škol a školských zařízení a mimoškolních aktivit dětí a mladých lidí, včetně předškolního, základního uměleckého, jazykového a zájmového vzdělávání, — podpora a realizace konkrétních česko-německých akcí a aktivit podporujících společná setkávání dětí a mladých lidí z Česka a Německa, ať již osobně či pomocí digitálních technologií, — podpora síťování a navazování přeshraničních česko-německých kontaktů a partnerství za účelem podpory výměn a setkávání dětí a mladých lidí ze sousední země,
  • b) podpora výuky německého a českého jazyka a spolupráce škol a zaměstnavatelů, — podpora výuky a motivace k výuce německého (v Česku) či českého jazyka (v Německu) ve školách a školských zařízeních, spolcích a organizacích pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase či při propojování formálního a neformálního vzdělávání, včetně zájmového. — podpora praktického používání jazyka druhé země pro děti, mládež, pedagogické i nepedagogické pracovníky s dětmi a mládeží, — propojování škol a školských zařízeních, především středních odborných škol, učilišť a VOŠ s firmami, dílnami, sociálními zařízeními či s institucemi veřejné správy v sousední zemi,
  • c) podpora česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže, — podpora spolupráce a partnerství mezi školami a školskými zařízeními, spolky a organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží v česko-německém kontextu, — podpora přeshraniční výměny informací a dobré praxe, vzdělávacích postupů, metodik, inovací ve vzdělávání, odborné přípravě a mimoškolních aktivitách pro děti a mládež,
  • d) zajištění realizace projektu „Čí je to město? (Praha – Hamburk)“.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 7 200 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do 80 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 3 roky ke dni podání žádosti, přičemž hlavním předmětem činnosti NNO dle jejích zřizovacích dokumentů je činnost v oblasti vzdělávání nebo práce s dětmi a mládeží.
 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru