Přeskočit na obsah

MŠMT — Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji

Dotace na zkvalitnění služeb právnických osob vykonávajících činnost školského poradenského zařízení prostřednictvím zakoupených diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku dětí, žáků a studentů a využitelných při stanovení podpůrných opatření, specifikaci vzdělávacích potřeb žáků a vymezení adekvátní podpory ve vzdělávání.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat: 
  • ŠPZ zřizovaná krajem, obcí, svazkem obcí nebo jinou právnickou či fyzickou osobou předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě příslušnému krajskému úřadu do 3. 7. 2020.
  • Kraj zašle v rámci výkonu přenesené působnosti dle § 163 školského zákona nejpozději do 17. 7. 2020.
  • Církevní ŠPZ předkládají své žádosti ministerstvu s požadavky řazenými s přihlédnutím k nejvyšší prioritě nejpozději do 17. 7. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraj v rámci výkonu přenesené působnosti dle § 163 školského zákona.
 • Právnická osoba vykonávající činnost ŠPZ zřizovaného registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Specifikace výběru diagnostických nástrojů: 
  • 1) Výběr doporučených diagnostických nástrojů je vhodný pro diagnostiku zejména inteligence, nadání, poruch autistického spektra, specifických poruch učení a chování, posouzení školní připravenosti, pro kariérové poradenství aj. Je koncipován tak, aby byly naplňovány cíle rozvoje vzdělávací soustavy České republiky specifikované zejména v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019–2023, související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínky pro poskytování vhodných podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • 2) ŠPZ mohou vybírat pouze z diagnostických nástrojů uvedených v příloze č. 1. Cena diagnostického nástroje konkretizovaná v příloze č. 1 a současně výše dotace, kterou lze na jeho zakoupení žádat, je závazná.
  • 3) Dotace bude poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů standardizovaných nebo validizovaných pro Českou republiku, jejichž stáří nepřesahuje 10 let od roku vydání.
  • 4) Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje včetně akreditovaného vzdělávání přímo souvisejícího s užíváním tohoto nástroje nepřekročí 40 000 Kč včetně DPH. Poskytnuté finanční prostředky mají neinvestiční charakter.

Forma a výše podpory:

 • Na rok 2020 je pro tento rozvojový program alokovaná částka ve výši 9 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na náklady roku 2020, které souvisejí s účelem dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru