Přeskočit na obsah

MŠMT — Vyhlášení veřejné soutěže Programu INTER-EXCELLENCE, Podprogramu INTER-VECTOR

Financování zaměřené na posílení zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem napomůže k ovlivnění procesů rozhodování a strategického plánování těchto činností na nadnárodní úrovni také ze strany českých vědců.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 25. 7. 2019 a končí dne 6. 9. 2019 ve 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Uchazečem mohou být pouze výzkumné organizace v souladu s Nařízením, které se přihlásí do veřejné soutěže a které se ucházejí o poskytnutí podpory i za případné další účastníky projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilými náklady projektů podprogramu mohou být jen takové náklady, které jsou vynakládány v souvislosti s cíli programu, respektive s cíli podprogramu, v přímé souvislosti s věcným a časovým vymezením projektu a pro projekt nezbytné, a v souladu s definicí obsaženou v § 2 odst. 2 písm. k) Zákona a odd. 4 čl. 25 Nařízení.
 • Mezi přímé náklady /výdaje projektů patří: 
  • 1. osobní náklady/výdaje včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
  • 2. odpisy dlouhodobého majetku — hmotný a nehmotný (nerelevantní pro INTER-VECTOR);
   3. ostatní zboží a služby;
   4. subdodávky (nerelevantní pro INTER-VECTOR);
   5. cestovné.

Specifika a omezení:

 • Pro uchazeče o účelovou podporu v podprogramu se v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. stanovuje jako další podmínka povinnost: předložit doklad o členství v řídícím orgánu dané špičkové mezinárodní instituce výzkumu a vývoje nevládního charakteru, ze kterého je evidentní časový rámec funkčního období členství v řídícím orgánu. Členství vyplývající z přiloženého dokumentu musí začínat nejpozději dnem ukončení soutěžní lhůty v této veřejné soutěži. Účelová podpora z podprogramu se bude vztahovat pouze na dobu funkčního období tohoto členství, nejdéle však do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru