Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • veřejná vysoká škola.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání.
 • Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru.
 • Dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projekty se mohou zaměřovat i na podporu zvyšování zájmu o učitelské povolání.
 • Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele a široká veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytována v rozmezí minimálně od 200 000 Kč až maximálně do 500 000 Kč. Přesáhne-li požadovaná částka uvedenou horní hranici, může být žádosti vyhověno pouze v části požadavku, nedosáhne-li dolní hranice, bude postupováno dle čl. 12.
 • Poskytovatel může poskytnout dotaci až do výše 90 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 3 roky ke dni podání žádosti, přičemž nestátní neziskové organizace mají ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu činnost v oblasti vzdělávání a zároveň prokáží v uvedené době své fungování, tedy realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na oblast vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru