Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • veřejná vysoká škola.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílovou skupinou projektu jsou zájemci a zájemkyně o učitelské povolání, studenti a studentky učitelství a široká veřejnost. Specifickou cílovou skupinou jsou chlapci jako potenciální studenti pedagogických fakult.
 • Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na motivaci stávajících a budoucích učitelů a učitelek, prezentaci učitelské profese včetně akcí soutěžního charakteru, či činnosti zaměřené na rozrušování předsudků při volbě učitelské profese a snižování dopadů
  genderových stereotypů v dané oblasti obecně.
 • Aktivity není vhodné nenavazovat jen na propagaci fakult, ale učitelství všeobecně.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 4 500 000 Kč.
 • Požadovaná dotace uvedená v Žádosti musí být v rozmezí od 150 000 Kč do 500 000 Kč, včetně.
 • Ministerstvo si vyhrazuje možnost poskytnout dotaci nižší, než je uvedená dolní hranice.
 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 90 % celkových nákladů projektu uvedených v Žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru