Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva Letní kempy 2021

Dotace na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je: 
  • a) spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších; v případě organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou žádosti podávat samostatně),
  • b) ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  • c) nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  • d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • f) veřejná a soukromá vysoká škola,
  • g) právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení všech zřizovatelů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem poskytnuté dotace je: 
  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
  • podpořit návyky zdravého životního stylu,
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 100 000 000 Kč.
 • Minimální požadovaná výše dotace stanovuje na 180 000 Kč u žadatele uvedeného v čl. 4 odst. 4.1 písm. a) – f) Výzvy a na 60 000 Kč u žadatele uvedeného v čl. 4 odst. 4.1 písm. g) Výzvy. Maximální výše dotace, kterou může žadatel obdržet v rámci této Výzvy, je 9 000 000 Kč.
 • Dotaci je možné použít pouze na realizaci letního kempu o alespoň 15 závazně přihlášených dětech. Na každý realizovaný letní kemp bude poskytnuta dotace nejvýše v částce: 
  • a) 45 000 Kč u žadatele uvedeného v čl. 4 odst. 4.1 písm. a) – f),
  • b) 15 000 Kč u žadatele uvedeného v čl. 4 odst. 4.1 písm. g).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací všech výše uvedených aktivit v rámci alespoň 4 uskutečněných letních kempů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021. Letní kemp je určen pro nejméně 15 závazně přihlášených dětí, realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinové rozložení v jednotlivých dnech. Dětem je v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina – oběd – svačina).
 • Oprávněným žadatelem není sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportu, který vede dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, Národní sportovní agentura.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru