Přeskočit na obsah

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2023, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2023.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 13. 02. 2023, 8:00 hod. do 28. 02. 2023 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2023 nebo v rámci Noci kostelů 2023 na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Výdaj k úhradě zálohové faktury lze zahrnout mezi výdaje projektu uvedené ve finančním vypořádání dotace, pokud k vyúčtování této zálohy dojde nejpozději v den uvedený v čl. V. odst. 4 této smlouvy. Povinnost předložit závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace ve stanoveném termínu a časové rozmezí pro realizaci výdajů projektu tím nejsou dotčeny. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude za výdaj projektu považována částka maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře.
  • Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2023, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2023.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.

Specifika a omezení:

  • Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje.
  • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2023

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru