Přeskočit na obsah

MV ČR „Integrace cizinců 2016“

Dotace v tomto programu se poskytují na realizaci nebo spolufinancování projektů nestátní neziskových organizací a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže. Žádosti je možné podávat do 8. února 2016.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je do 8. února 2016 včetně (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Typy podporovaných projektů:

 • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP (= Odbor azylové a migrační politiky).
 • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů.
 •  Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientaci cizinců na pracovištích OAMP.
 • Vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či samosprávy.
 • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců.
 • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace.
 • Aktivity zaměřené na informování veřejnosti o oblasti integrace cizinců.

Forma a výše podpory:

 • Procentuální výše dotace není pevně stanovena.
 • Výše dotace vč. odvodů zaměstnavatele se stanovuje s přihlédnutím k úrovni mzdy obvyklé za srovnatelnou činnost vykonávanou v daném místě a čase. Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) a fakturované personální služby se poskytují v maximální výši 350,- Kč/hod. Tlumočnické, právnické, psychologické služby a supervize se poskytují v maximální výši 500,- Kč/hod.
 • Dotace na cestovné je poskytována pouze v případě, souvisí-li s přípravou a výkonem činnosti v oblasti integrace cizinců.
 • Dotace na provoz automobilů je poskytována pouze v odůvodněných případech, kdy se prokáže komplikovaná dostupnost hromadnou dopravou, popř. doprava zdravotně postižených osob.
 • Dotace na zdravotní péči. psychologickou péči a léky je poskytována pouze v případě, pokud není hrazena z jiných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok.
 • Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru