Přeskočit na obsah

MV ČR — Integrace cizinců

Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, veřejné výzkumné instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1)    Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.
 • 2) Dotace se prioritně poskytne na projekty zaměřené na: 
  • a)  Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
  • b)  realizací projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
  • c)  přímou asistenci cizincům na odděleních pobytu cizinců OAMP: 
   • Povinnou přílohou žádosti musí být vyjádření vedoucího pobytového pracoviště OAMP k obsahu žádosti a formě spolupráce se žadatelem – bez tohoto dokumentu může být žádost vyřazena.
   • Žadatel o dotaci musí navrhnout dny a časy poskytování služeb dle dohody s vedoucím pracovníkem pobytového pracoviště OAMP.
   • V žádosti musí být podrobně rozpracován způsob propagace poskytování asistenčních služeb přímo na pobytovém pracovišti OAMP.
   • Požadovaná kvalifikace: pracovníci projektu, kteří působí v přímém kontaktu s cizinci, musí v roce 2023 úspěšně složit test zaměřený na pobytovou problematiku připravený OAMP v termínu dohodnutém s pracovníky OAMP (podmínka neplatí pro pracovníky, kteří poskytují služby cizincům nepřetržitě prokazatelně alespoň 1,5 roku).
 • 3) Dotaci lze také poskytnout na projekty zaměřené na: 
  • a)    streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
  • b)    podporu integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
  • c)    výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
  • d)    aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.
 • U žádostí primárně zaměřených na oblasti uvedené v Čl. 2 pod bodem (2) písm. a) a b) může žadatel žádat o financování až do výše 100%. Pokud taková žádost obsahuje i další aktivity spadající pod tento dotační program, vztahuje se možnost žádat o financování až do výše 100% na celý projekt.

Forma a výše podpory:

 • V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných orgánů státní správy na tentýž účel) do výše maximálně 80 % rozpočtových nákladů projektu nutných k realizaci činnosti v oblasti integrace cizinců.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
 • Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Žádající organizace musí prokazatelně minimálně jeden rok vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců a být registrovány nejméně jeden rok. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru