Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR – Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

istockphoto-1333347899-170667a
Share Button

Dotace na realizaci nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací a vyšších územních samosprávných celků, které mohou přispět k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • vyšší územní samosprávné celky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, které v době podání projektu provozují Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mají smlouvu prokazující tuto skutečnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytne na projekty zaměřené na tyto oblasti:
  • a) vzdělávání pracovníků organizací, kteří doposud nepracovali přímo s cizinci a hodlají se zapojit do poskytování přímých služeb,
  • b) integrace a adaptace osob cílové skupiny ve zranitelném či znevýhodněném postavení (zejména osoby se zdravotním postižením, ženy, děti, mládež a senioři),
  • c) realizace projektů zaměřených na poskytování informací cílové skupině,
  • d) koordinaci, vzdělávání a další aktivity dobrovolníků a interkulturních pracovníků,
  • e) přímá asistence zejména na úřadech, u lékaře a dalších potřebných místech,
  • f) aktivní vyhledávání cílové skupiny a práce s ní,
  • g) koordinace humanitární pomoci a podpory cílové slupiny na území ČR,
  • h) aktivizační práce s cílovou skupinou,
  • i) společné aktivity zaměřené na vzájemné setkávání s majoritní společností,
  • j) podpora integračních opatření založených na vlastní aktivitě cizinců,
  • k) podpora integračních a adaptačních aktivit pro děti,
  • l) další vzdělávání cizinců,
  • m) další adaptační a integrační služby navržené žadatelem.

Forma a výše podpory:

 • V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných orgánů státní správy na tentýž účel) do výše 100% rozpočtových nákladů projektu nutných k realizaci činnosti v oblasti integrace cizinců v rámci toho dotačního řízení.
 • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit v součtu více než 80 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádající organizace musí být registrována nejméně dva roky a být schopná prokázat alespoň jedno financování srovnatelných aktivit ze strany ústředních orgánů státní správy, EU fondů nebo samosprávy v letech 2020 až 2022.
 • Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a které prokazatelně vznikly od 24. února do 31. prosince roku, na který byla dotace přiznána.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>