Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR – Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) – První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

monitor-2728120__340
Share Button

Hlavním cílem Programu SECTECH je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru, zejm. začínajících, malých a středních podniků, k participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. března 2021 do 6. května 2021.

Příjemci podpory:

 • Uchazeči mohou být následující subjekty:
  • malý, střední nebo velký podnik,
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

Typy podporovaných aktivit:

 • Do této veřejné soutěže je možné předkládat návrhy vývojových projektů zaměřující se na bezpečnostní aplikace v jedné nebo více technologických oblastech, které vycházejí zejména z ambicí Programu SECTECH podpořit cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), Inovační strategie České republiky 2019-2030 a další tematicky zaměřené strategie jako je např. Průmysl 4.0 nebo Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035.
 • Za přípustné se považují návrhy projektů v oborech:
  • Umělá inteligence;
  • Robotika;
  • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
  • Pokročilé materiály;
  • Nanotechnologie;
  • Mikroelektronika a nanoelektronika;
  • Lasery, sensory a fotonika;
  • Přístrojová technika;
  • Kosmické technologie;
  • Chemie;
  • Ostatní obory pouze pro přímo definované potřeby bezpečnostních a záchranných sborů.
 • S ohledem na mimořádnou situaci je možné do veřejné soutěže podávat i projekty reagující na aktuální pandemickou situaci, pokud budou splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Forma a výše podpory:

 • Maximální intenzita podpory projektu je stanovena na 70 % uznatelných nákladů.
 • V případě výzkumné organizace mohou být uhrazeny způsobilé/uznané náklady až do výše 100 % způsobilých/uznaných nákladů projektu bez ohledu na kategorii prováděné činnosti.
 • Maximální výše podpory nehledě na limity intenzity pro jednotlivé zapojené subjekty činí 40 mil. Kč na celou délku projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 01. 01. 2022, nebo pokud Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací  nebo Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací nabude účinnosti po 01. 01. 2022, pak dnem nabytí účinnosti Smlouvy/Rozhodnutí. Nabytím účinnosti Smlouvy/Rozhodnutí se rozumí zápis do registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Projekt musí být zahájen nejpozději do šedesáti kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy.
 • Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>