Přeskočit na obsah

MV ČR — Program prevence kriminality na místní úrovni

Investiční projekty jsou v letošním roce zaměřeny pouze na software pro bezpečnostní a preventivní účely (včetně analytických), osvětlení rizikových míst a sportovní hřiště a plácky. Neinvestiční projekty jsou určeny na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, dále také mj. na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře, prevenci kyberkriminality, preventivní aktivity směřované na zvlášť zranitelné osoby (děti, senioři apod.), vzdělávání pracovníků v oblasti prevence
kriminality, od roku 2020 též vymezené aktivity v protidrogové prevenci ad., viz přiložené Zásady.

Příjem žádostí:

 • Termín pro vyplnění a podání žádostí (vedle vyplnění žádosti prostřednictvím webové aplikace je nutné žádost podat datovou schránkou na MV ČR!) je od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.
 • Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým
  realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace,
  příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Typy podporovaných projektů:

 • Priority, resp. Strategické cíle Programu PK 2024, jsou: 
  • 1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  • 2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  • 3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  • 4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  • 5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  • 6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  • 7. Prevence kybernetické kriminality.

Forma a výše podpory:

 • V zájmu objektivity a zachování rovných podmínek se u nejčastěji požadovaných dotací na projekty stanovují následující limity a kritéria: 
  • a) V rámci investičních akcí je pro rok 2024 stanoven jednotný limit ve výši 350 000 Kč.
   b) V případě DSO může dotace činit až 1 000 000 Kč. Pro jednotlivé obce v rámci DSO však platí dílčí limit podle bodu a).
   c) Příspěvek na ostatní platby za provedenou práci nutné k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů; limit se vztahuje i na případy, kdy je projekt nebo tato jeho část realizována nákupem služby:
   • sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků, obdobných profesí či provozní personál ve výši max. 300 Kč /1 hodinu vykonané práce,
   • psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500 Kč / 1 hodinu vykonané práce, maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 1.040 hodin / rok.
    d) Příspěvek na náklady na pobyty max. 400 Kč / 1 osobu / 1 noc (bez dopravy).
    e) Příspěvek na platy APK — dotace maximálně do výše 22 000 Kč tzv. „superhrubé mzdy“ (tj. hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit, vč. náhrad mezd v době nemoci) pro jednoho
    asistenta na plný úvazek na jeden měsíc.
 • Limity uvedené v čl. 4, v písm. c) až e) se vztahují pouze k požadované výši dotace.
 • Celková výše mzdy/platu pro pracovníky projektu může být vyšší a může se lišit v závislosti na výši spoluúčasti. 
  • f) U projektu Bezpečnostní dobrovolník: 
   • pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku, životě nebo zdraví — max. 1 000 Kč na 1 osobu / rok.
   • odměny za práci pro vedoucího projektu včetně případných daní a odvodů — max. 300 Kč / 1 hod.
   • odměny za práci koordinátora včetně případných daní a odvodů — max. 300 Kč / 1 hod.
  • g) Kraj může žádat dotaci v podobě specifického projektu na podporu činnosti manažera prevence kriminality až do výše 200.000 Kč. Projekt bude označen specifickým názvem: „Název kraje — Podpora prevence kriminality v kraji — 2024“
 • Dotace se poskytuje až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Vzhledem ke konci schváleného Programu je nutné všechny plánované projekty dokončit nejpozději do 31. 12. 2024, a to včetně investičních. Prodloužení realizace nebude možné.
 • Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru