Přeskočit na obsah

MV ČR — Program prevence kriminality na místní úrovni

Investiční projekty jsou zaměřeny mj. na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně inteligentních analytických SW, osvětlení či oplocení rizikových míst, SW a HW pro bezpečnostní a preventivní účely. Neinvestiční projekty jsou určeny na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, dále také mj. na forenzní značení jízdních kol, kompenzačních pomůcek či městského mobiliáře, prevenci kyberkriminality, preventivní aktivity směřované na zvlášť zranitelné osoby (děti, senioři apod.), vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality, od roku 2020 též vymezené aktivity v protidrogové prevenci ad..

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční a na projekty programového financování (investiční projekty).
 • Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v rozsahu: 
  • a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
  • b) zabezpečovací soubory,
  • c) vyhodnocovací soubory,
  • d) mříže,
  • e) osvětlení rizikových míst,
  • f) oplocení rizikových míst,
  • g) software pro bezpečnostní a preventivní účely,
  • h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,
  • i) sportovní hřiště a plácky.
 • Projekty, které nelze podřadit pod předchozí větu, jsou projekty neinvestiční.

Forma a výše podpory:

 • V zájmu objektivity a zachování rovných podmínek se u nejčastěji požadovaných dotací na projekty stanovují následující limity a kritéria: 
  • 1. Vybudování městského kamerového dohlížecího systému – I. etapa (zahájení) max. 1 000 000 Kč; v případě statutárních měst max. 1 500 000 Kč. Je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR.
  • 2. Vybudování, úprava a vybavení víceúčelových sportovních hřišť a plácků pro využití k organizovaným kolektivním aktivitám — max. 300 000 Kč.
   3. Rozšíření a reprodukce MKDS12 a ostatní investiční projekty max. 350 000 Kč; v případě statutárních měst max. 550 000 Kč. Je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR. MV bude preferovat modernizaci a zefektivnění prostřednictvím inteligentních funkcí MKDS. V případě „nových KB“ (kvantitativní rozšíření) doporučuje využít stávající, tzn. přesunout stávající KB z méně rizikové lokality nebo provádět „rotaci“ kamer mezi KB.
  • 4. V případě DSO platí pro jednotlivé obce dílčí limity podle bodů 1–3 a jejich kombinace, v součtu limitů však nesmí požadavek DSO přesáhnout 2 000 000 Kč.
  • 5. Ostatní platby za provedenou práci nutné k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů; limit se vztahuje i na případy, kdy je projekt nebo tato jeho část realizována nákupem služby: 
   • a) sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků, obdobných profesí či provozní personál ve výši max. 300 Kč /1 hodinu vykonané práce,
    b) psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500 Kč / 1 hodinu vykonané práce, maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 1040 hodin / rok.
  • 6. Příspěvek na náklady na pobyty max. 400 Kč / 1 osobu / 1 noc (bez dopravy).
  • 7. Příspěvek na platy APK — dotace max. do výše 22.000 Kč tzv. „superhrubé mzdy“ (tj. hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit, vč. náhrad mezd v době nemoci) pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc.
   Limity uvedené v čl. 4, v bodech 5 až 7 se vztahují pouze k požadované výši dotace.
   Celková výše mzdy/platu pro pracovníky projektu může být vyšší a může se lišit v závislosti na výši spoluúčasti.
  • 8. U projektu Bezpečnostní dobrovolník: 
   • a) pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku, životě nebo zdraví — max. 1 000 Kč na 1 osobu / rok.
    b) odměny za práci pro vedoucího projektu včetně případných daní a odvodů — max. 300 Kč / 1 hod.
    c) odměny za práci koordinátora včetně případných daní a odvodů — max. 300 Kč /1 hod.
  • 9. Kraj může žádat dotaci v podobě specifického projektu na podporu činnosti manažera prevence kriminality až do výše 200 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 •  Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.
 • Žádost se podává jako jeden projekt. V žádosti kraj uvede dílčí aktivity s jejich popisem, předpokládanou finanční částkou na dílčí aktivitu a jejím odůvodněním.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru