Přeskočit na obsah

MV ČR — Program prevence kriminality

Dotace na realizaci rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Žádost o finanční prostředky na realizaci projektů předkládají útvary MV1 , Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.

Typy podporovaných projektů:

 • Předkládané projekty musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení: 
  • a) Násilí v rodinách (vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, home office, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových opatření) – priorita pro rok 2022;
  • b) Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);
  • c) Bezpečnost v digitálním prostředí (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby smishing, spoofing, vishing, phishing a legalizace výnosů TČ);
  • d) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
  • e) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.);
  • f) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování);
  • g) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

Forma a výše podpory:

 • Podané žádosti posuzuje Komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra a Policie České republiky.
 • Schválením projektu jsou stanoveny věcné, časové a finanční podmínky projektu.
 • Příjemce finančních prostředků je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu se schválenou Žádostí a dodržovat ministrem vnitra schválenou strukturu čerpání.

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou projekty, které lze využít v rámci dobré praxe na celém území ČR a nejsou licenčně omezeny pouze na určité území.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru