Přeskočit na obsah

MV ČR — Rozvoj dobrovolnické služby

O státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické služby z rozpočtu Ministerstva vnitra mohou žádat pouze organizace, které jsou držiteli platné akreditace k vysílání dobrovolníků udělené Ministerstvem vnitra podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje na činnosti uvedené v § 11 zákona o dobrovolnické službě.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány v termínu od 28. srpna 2023 do 2. října 2023.

Příjemci podpory:

  • Bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinnost po celý rok 2024 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 2. října 2023.

Typy podporovaných projektů:

  • Pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena.
  • Části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby.
  • Pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je určena ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

  • Dotace je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru