Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR Rozvoj dobrovolnické služby

shutterstock_154538048.jpg
Share Button

O státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické služby z rozpočtu Ministerstva vnitra mohou žádat pouze organizace, které jsou držiteli platné akreditace k vysílání dobrovolníků udělené Ministerstvem vnitra podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje na činnosti uvedené v § 11 zákona o dobrovolnické službě.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány v termínu do 30. září 2021.

Příjemci podpory:

  • Organizace dle § 6 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě: spolky, ústavy, sociální družstva, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církve nebo náboženské společnosti, evidované osoby církve nebo náboženské společnosti, církve a náboženské společnosti, které mají v době podání žádosti o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2022 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 30. září 2021.

Typy podporovaných projektů:

  • Pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena.
  • Části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby.
  • Pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je určena ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>