Přeskočit na obsah

MV ČR — Vyhlášení výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu

Dotace jsou určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině.

Příjem žádostí:

 • Termín pro vyplnění a podání žádostí (vedle vyplnění žádosti prostřednictvím webové aplikace je nutné žádost podat datovou schránkou na MV ČR!) je od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Kraj nebo obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině, a to prioritně projektů:
  • a) Asistent prevence kriminality,
  • b) Domovník – preventista,
  • c) Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.),
  • d) Projekty prevence kriminality zaměřené na děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • V zájmu objektivity a zachování rovných podmínek se u nejčastěji požadovaných dotací na projekty stanovují následující limity a kritéria:
  • Příspěvek na OPPP nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů; limit se vztahuje i na případy, kdy je projekt nebo tato jeho část realizována nákupem služby:
   • a) sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků, obdobných profesí či provozní personál ve výši max. 300 Kč /1 hodinu vykonané práce,
   • b) psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, tlumočníků a překladatelů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500 Kč / 1 hodinu vykonané práce, maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce.
 • Příspěvek na náklady na pobyty max. 400 Kč / 1 osobu / 1 noc (bez dopravy).
 • Příspěvek na platy APK — dotace maximálně do výše 22 000 Kč tzv. „superhrubé mzdy“ (tj. hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit, vč. náhrad mezd v době nemoci) pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc.
 • Limity uvedené v čl. 1 až 3 se vztahují pouze k požadované výši dotace. Celková výše mzdy/platu pro pracovníky projektu může být vyšší a může se lišit v závislosti na výši spoluúčasti.
 • U projektu Bezpečnostní dobrovolník:
  • a) pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku, životě nebo zdraví — max. 1 000 Kč na 1 osobu / rok.
   b) odměny za práci pro vedoucího projektu včetně případných daní a odvodů — max. 300 Kč / 1 hod.
   c) odměny za práci koordinátora včetně případných daní a odvodů — max. 300 Kč / 1 hod.
 • Kraj může žádat dotaci v podobě specifického projektu na prevenci kriminality k řešení dopadů bezpečnostní situace spojených s uprchlickou vlnou související s invazí Ruské federace na Ukrajinu až do výše 1 000 000 Kč. Projekt bude označen specifickým názvem: „Název kraje — Podpora prevence kriminality v kraji — 2024 — kolo“. V rámci této podpory lze čerpat finanční prostředky zejména na:
  • překlady existujících preventivních materiálů,
  • specifická školení odborníků na prevenci kriminality,
  • sdílení dobré praxe,
  • konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.

Specifika a omezení:

 • Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru