Přeskočit na obsah

MV ČR — Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti — Grant z Norských fondů 2014–2021

Obecným cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích a jiných forem vzdělávacích aktivit a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. dubna 2021 do 1. července 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy a nevládní (nestátní) neziskové organizace2 , jež byly založeny jako právnické osoby v ČR a vykonávají svou činnost na území ČR.
 • O grant se může ucházet pouze žadatel, jehož existence je před datem uzávěrky přijímání žádostí delší než 12 měsíců.

Typy podporovaných aktivit:

 • Osvětové a mediálně-vzdělávací aktivity a akce určené široké veřejnosti na podporu zvýšení mediální gramotnosti dětí, mládeže a/nebo seniorů (např. školení, workshopy, audiovizuální projekce, projektová setkání, besedy či debaty k rozvoji znalostí o mediální gramotnosti, mediální kampaně apod.)
 • Vzdělávací materiály (materiály určené dětem a studentům musí být v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (může se jednat např.: o tvorbu publikací, brožur, letáků, vzdělávacích opor ve formě produkce multimédií, tematických webových stránek apod.). Tyto materiály musí být v tištěné/elektronické podobě vždy (i po ukončení projektu) bezplatné a volně přístupné ke sdílení široké veřejnosti.
 • Publicita projektu v souladu s pravidly programu dle Pokynu pro žadatele – tuto aktivitu musí obsahovat každý projekt. Komunikační plán projektu je jednou z povinných příloh žádosti o grant.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace otevřené výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 10 400 000 CZK.
 • Minimální výše grantu je 2 080 000 Kč (80 000 EUR) a maximální výše grantu je 5 200 000 Kč (200 000 EUR).
 • Z grantu je hrazeno max. 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zbylých 10% celkových způsobilých výdajů projektu bude zabezpečeno žadatelem, případně ve spolupráci s partnery projektu. Pokud je žadatelem nevládní nezisková organizace (NNO), těchto 10% může být až z poloviny nahrazeno formou nepeněžitého příspěvku ve formě dobrovolnické práce (tzv. inkind), tzn. vyčíslenou dobrovolnickou prací v odpovídající hodnotě.

Specifika a omezení:

 • Komerční subjekty, mezinárodní organizace nebo subjekty či mezinárodní agentury zřízené na území ČR nejsou považovány za oprávněné žadatele této výzvy).
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru