Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR — Dotace pro jednotky SDH obcí ‑JSDH-V3-2025 — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Investiční dotace je určena pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od  24. 6. 2024 ve 12:01 hod. do 24. 7. 2024 ve 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje následující podmínky: 
  • a) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele,
  • b) požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele,
  • c) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu,
  • d) na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce,
  • e) žadatel musí být připraven k předložení dokumentů uvedených v čl. 9 a čl. 10 této výzvy a v termínech dle čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 této výzvy.

Typy podporovaných projektů:

 • JSDH-V3-2025 — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů akce projektu (akce),
  • minimálně však 1 500 000 Kč,
  • maximálně však 6 000 000 Kč.
 • O rozdělení alokace dotačních prostředků v rámci jednoho kraje mezi výzvy JSDH-V2A-2025, JSDH-V2B-2025 a JSDH-V3-2025 rozhodne HZS kraje, a to v návaznosti na účelnost z hlediska zajištění požární ochrany v příslušném kraji.

Specifika a omezení:

 • Projektová dokumentace na stavbu požární zbrojnice z prostředků dotace podléhá schvalovacímu procesu, který je následující: 
  • a) žadatel předloží příslušnému HZS kraje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, pokud nebyla podána jako příloha žádosti,
  • b) HZS kraje zkontroluje soulad projektové dokumentace s požadavky právních předpisů a ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice a požadavky uvedenými v příloze č. 2 této výzvy a zpracuje stanovisko k projektové dokumentaci s ohledem na uznatelné
   a neuznatelné výdaje stavby, které zašle žadateli prostřednictvím datové schránky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru