Přeskočit na obsah

MZ ČR — Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 17. 5. 2022 do 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • 1. Organizace pro výzkum a šíření znalostí – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle nařízení Komise a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • 2. Podniky – právnické i fyzické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokážou schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. Příjemcem podpory v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení Komise nemůže být podnik, na který byl vydán inkasní příkaz.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie. 
  • Oblast 1. Vznik a rozvoj chorob.
  • Oblast 2. Nové diagnostické a terapeutické metody.
  • Oblast 3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.
 • Podprogram 1
  • Hlavním cílem Podprogramu 1 je dále rozvíjet stávající platformu zdravotnického aplikovaného výzkumu v České republice s tím, že je nutné zaměřit se více na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce.
 • Podprogram 2
  • Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje mladých výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související omlazení výzkumné obce v oblasti zdravotnictví, aby zůstala zachována kontinuita zdravotnického aplikovaného výzkumu pro budoucí generace.
 • Podprogram 3
  • Cílem Podprogramu 3 je získat data z proběhlé pandemie covid-19 v ČR, provést jejich analýzu, a tak přispět ke zdokonalení stávajících postupů, resp. vytvoření základu pro vypracování nových organizačních postupů ve zdravotní péči v ČR pro případ podobných pandemií.

Forma a výše podpory:

 • Malý podnik
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 70 %.
 • Střední podnik
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 60 %.
 • Velký podnik
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 50 %.

Specifika a omezení:

 • Hodnotící lhůta: Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 30. 6. 2022 a končí dne 24. 2. 2023.
 • Předpokládané termíny:
  • zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru