Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1
Share Button

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 28. 6. 2021 (do 12:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle nařízení Komise3 a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Podniky – právnické i fyzické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1:
 • Hlavním cílem Podprogramu 1 je dále rozvíjet stávající platformu zdravotnického aplikovaného výzkumu v České republice s tím, že je nutné zaměřit se více na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce. V rámci Podprogramu 1 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent.
 • Podprogram 2:
 • Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje mladých výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související omlazení výzkumné obce v oblasti zdravotnictví, aby zůstala zachována kontinuita zdravotnického aplikovaného výzkumu pro budoucí generace. V rámci Podprogramu 2 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Rovněž věk členů řešitelského týmu (odborných spolupracovníků) je omezen dosažením věku nejvýše 35 let v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže, vyjma jedné osoby z řešitelského týmu (odborného spolupracovníka), která může dosáhnout v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže věku nejvýše 45 let. Věkové omezení se netýká dalších pracovníků řešitelského týmu uvedených v čl. 1.2. odst. 13, bod 4. této zadávací dokumentace. Výše možných uznaných nákladů projektu v rámci Podprogramu 2 je limitována finanční částkou 7 mil. Kč.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 230 mil. Kč ze státního rozpočtu, z čehož cca 10 % bude určeno na projekty mladých výzkumníků (Podprogram 2).
 • Výše podpory bude posuzována u každého projektu individuálně. Požadovaná výše podpory musí být zdůvodněná a přiměřená cílům, době trvání projektu a předpokládaným výsledkům projektu.
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 % celkových uznaných nákladů, a to na nehospodářské činnosti výzkumných organizací.

Specifika a omezení:

 • Předpokládané termíny:
  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025,
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>