Přeskočit na obsah

MZ ČR — Program — Zdraví, oblasti podpory „Posílení opatření pro prevenci přenosných a nepřenosných nemocí“ v rámci Fondů EHP 2014–2021

Cílem výzvy je posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné diagnózy a komplexní léčby demence. K tomu by mělo dojít především prostřednictvím vytvoření a následné implementace mezioborových doporučených postupů pro diagnostiku, léčbu a komplexní péči o pacienty s demencí. Hlavním cílem této výzvy je podpora prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění (demence) a podpora komplexní péče v průběhu trajektorie Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocnění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 3. 2021, 12:00 do 31. 5. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou na místní, regionální i centrální vládě, veřejných institucích, politických stranách a obchodních společnostech. Jedná se o právnické osoby soukromého práva, které patří mezi formalizované struktury občanské společnosti a naplňují znaky uvedené v dokumentu Státní politika vůči neziskovým organizacím, na léta 2015–2020.
 • Obecně prospěšné společnosti, spolky, příp. ústavy, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořen bude 1 projekt, zaměřený na následující aktivity, které jsou pro projekt povinné: 
  • a) Vytvoření mezioborových doporučených postupů a metodik zaměřených na diagnostiku syndromu demence a na komplexní terapii včetně doporučených postupů pro léčbu osob s kognitivní poruchou a komorbiditami a pro komplexní péči o osoby v pokročilých stádiích syndromu demence. Uživateli doporučených postupů budou praktičtí lékaři a lékaři specialisté a další odborníci zabývající se problematikou Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocnění.
  • b) Rešerše existujících příkladů evropských doporučených postupů.
  • c) Definování rolí a kompetencí specializovaných center pro diagnostiku a léčbu kognitivních poruch a ostatních složek zdravotnického systému, zabývající se diagnostikou a léčbou osob trpících demencí.
  • d) Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře a odbornou lékařskou veřejnost zvyšující jejich povědomí o existenci doporučených postupů a metodik v oblasti demence a jejich implementaci.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 14 313 895,00 Kč.
 • Minimální výše grantu projektu je 530 000,00 Kč, maximální výše grantu je 5 300 000,00 Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro všechny oprávněné žadatele 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení organizace v oblasti problematiky demence a/nebo Alzheimerovy nemoci po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru