Přeskočit na obsah

MZ ČR — Program Zdraví – Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v rámci Fondů EHP

Cílem této výzvy malého grantového schématu je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 3. 2021, 12:00 do 31. 5. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou na místní, regionální i centrální vládě, veřejných institucích, politických stranách a obchodních společnostech. Jedná se o právnické osoby soukromého práva, které patří mezi formalizované struktury občanské společnosti a naplňují znaky uvedené v dokumentu Státní politika vůči neziskovým organizacím, na léta 2015–2020.
 • Obecně prospěšné společnosti, spolky, příp. ústavy, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou projekty, které budou realizovat aktivity v rámci alespoň dvou následujících oblastí: 
  • 1. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, sociálněrehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.
  • 2. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.
  • 3. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.
  • 4. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 26 237 517 Kč.
 • Minimální výše grantu je 530 000 Kč, maximální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro všechny oprávněné žadatele 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o grant.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru