Přeskočit na obsah

MZd ČR — Dotace na specializační vzdělávání lékařů u vybraných lékařských oborů

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační program č. 1, který je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb..

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2022, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle a zaměření dotačního programu „Rezidenční místa lékaři 2022 – Program č. 1“
  • Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb.
 • Podpora vzdělávacího procesu směřujícího ke splnění podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene formou víceleté dotace, poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta nebo více rezidentů v jednom oboru a v jednom základním kmeni, schválené v příslušném kalendářním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné rozhodnutí.
 • Globální cíle dotačního programu jsou:
  • a) finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni,
  • b) finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni absolvovali a dosud nezískali certifikát o absolvování základního kmene.

Forma a výše podpory:

 • Účelové finanční prostředky se mohou použít pouze na spolufinancování:
  • mzdových nákladů na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá mzda, resp. plat — dále jen „hrubá mzda“ a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele),
  • mzdových nákladů na školitele (zaměstnance akreditovaného zařízení) v maximální výši 20 % z celkové výše dotace — hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele,
  • příjmu školitele — určeno pro akreditovaná zařízení, která jsou fyzickou osobou (OSVČ), v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,
  • úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory,
  • materiálových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Na Žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. podané po 31. říjnu bude poskytnuta dotace na rezidenční místo nejdříve od 1. ledna 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru