Přeskočit na obsah

MZd ČR — NPO — Komponenta 6.2. — Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 3 s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“

Cílem výzvy je přispět ke zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče, který bude dlouhodobě zatížen negativními dopady pandemie covid-19, a adaptovat tento systém na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fakultní nemocnice v Motole.

Typy podporovaných aktivit:

  • V rámci této výzvy proto bude podpořeno vybudování, zařízení a vybavení Motolského onkologického centra jako samostatného centra s mezinárodním přesahem v regionu střední a východní Evropy zaměřeného na prevenci, diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění ve všech léčebných modalitách. Dále mohou být součástí poskytovaných služeb také další související druhy zdravotní péče a zdravotních služeb uvedené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Tato zdravotní péče bude poskytována ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou formou v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy.  Součástí centra bude kromě vlastních prostor pro poskytování zdravotních služeb také zázemí nezbytně nutné pro poskytování těchto služeb.
  • Vybudováním tohoto centra dojde ke zvýšení kapacity jednodenní a vícedenní lůžkové péče poskytované Fakultní nemocnicí v Motole, a to minimálně o 50 nových lůžek, což bude představovat novou celkovou kapacitu 8 500 – 11 200 hospitalizovaných pacientů ročně.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace Nástroje pro oživení a odolnost pro výzvu: 3 718 905 000 Kč.
  • Míra podpory Nástroje pro oživení a odolnost a státního rozpočtu: 100 %.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 718 905 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 4. 202

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru