Přeskočit na obsah

MZd ČR —  „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb“ pro podprogram 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Podprogram je primárně vytvořen pro realizaci akcí z Národního rozvojového programu mobility pro všechny, tj. zajištění podpory záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích a dále i pro realizaci akcí zajišťujících zkvalitňování zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. ledna 2024 do 15. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem,
 • obce,
 • nestátní neziskové organizace – pro účely tohoto dotačního programu se jimi rozumí:
  • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

Program je členěn na následující podprogramy:

 • Podprogram č. 335 711 Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
 • Podprogram č. 335 712 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných lázní.

Forma a výše podpory:

 • Výše finanční spoluúčasti účastníka programu z vlastních prostředků musí být zajištěna minimálně ve výši 20 % celkových nákladů.
 • Finanční prostředky pro pořízení zdravotnických prostředků jsou plánovány v souladu se současnou nabídkou trhu s tím, že se jedná o standardní vybavení. Při plánování výstavby je finanční objem stanoven z podkladů investorů.

Specifika a omezení:

 • Správce programu bude sledovat dodržování stanovených závazných ukazatelů v průběhu realizace programu a zabezpečení hospodárného, efektivního a účelného vynakládání prostředků státního rozpočtu a operací s ním spojených.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru