Přeskočit na obsah

MZe — 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Částečná kompenzace rybářským subjektům za újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci začíná 15. 12. 2023 a končí 31. 3. 2024. Žádost o dotaci musí být podána alespoň 10 dní před zahájením realizace předmětu dotace (odstraňováním sedimentu z loviště).
 • Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2024 a končí 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

a) Nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou

 • Akumulace vody v krajině.
 • Retenční účinek při povodních.
 • Zajišťování sportovních a rekreačních účelů.
 • Zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky.

b)   Péče o rybniční fond ve veřejném zájmu

 • Odstraňování sedimentu z loviště.

c)   Nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody

 • Zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů.
 • Omezení vysazování amura orgány ochrany přírody.
 • Omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy.
 • Omezení aplikace minerálních a organických hnojiv.
 • Další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za zajištění každé z následujících funkcí/péčí (tyto funkce/péče lze sčítat a násobit plochou každého podpořeného rybníka.

Specifika a omezení:

 • Minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha.
 • Žadatel podává jednu žádost za všechny předměty dotace.
 • Odstraňování sedimentu z loviště lze zahájit od 1. 1. 2024.
 • Předmět dotace 15.5. (odstraňování sedimentu z loviště) musí být realizován do 31. 10. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru