Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340
Share Button

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 2021 do 15. 09. 17:00, 2021.

Příjemci podpory:

 • A Podprogram 129 392 – Státní podniky Povodí a Lesy České republiky.
 • B Podprogram 129 393 – Obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • A  Podprogram 129 392:
  • a) Rekonstrukce  a opravy na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích v intravilánu obcí, stabilizace odtokových poměrů.
  • b) Rekonstrukce nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží, posílení zadržení vody v krajině, zlepšení jejich současných stavů a navrácení základních vodohospodářských funkcí.
 • B Podprogram 129 393:
  • a) Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
  • b) Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Forma a výše podpory:

 • A  Podprogram 129 392:
  • a) V případe MNV - max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a v případe odbahnění činí maximální částka 350 Kč/m3.
  • b) V případě DVT - max. do 60 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a v případe odbahnění činí maximální částka 350 Kč/m3.
 • B Podprogram 129 393:
  • a) Rekonstrukce a obahnění: max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu, včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahnění.
  • b) Výstavba, obnova: max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro přiznání podpory je:
  • Prokázání vlastnického nebo jiného práva žadatele k pozemkům, na nichž leží část rybníku nebo vodní nádrže přímo dotčená zamýšleným opatřením, jiným právem žadatele k pozemkům může být pouze nabývací titul, případně věcné právo zapsané ve veřejném seznamu – KN, svědčící žadateli k pozemkům ve vlastnictví státu nebo územně samosprávných celků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>