Přeskočit na obsah

MZe Podprogram 129 282 Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží

Cílem programu je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků, je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2020 do 16. 11. 2020.
 • Lhůta pro podávání žádostí se prodlužuje do 29. 1. 2021, do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb. 
  • Právnická osoba, podnikající a zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
  • Fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
  • Krajské školní hospodářství.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.
  • Česká zemědělská univerzita v Praze.
  • Organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníku či vodní nádrži, v případě, že rybník či VN nebyla funkční nejméně po dobu předchozích let), za účelem retence a akumulace vody v krajině.
 • Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře větší než 2 ha za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností.
 • Odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha.

Forma a výše podpory:

 • V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu na: 
  • a) 0 — 50 ha vodní plochy, může po dobu trvání podprogramu 129 282 obdržet maximálně 20 mil. Kč,
  • b) 50 — 100 ha vodní plochy, může po dobu trvání podprogramu 129 282 obdržet maximálně 40 mil. Kč,
  • c) Více než 100 ha vodní plochy, může po dobu trvání podprogramu 129 282 obdržet maximálně 80 mil. Kč.
  • Pro podprogram 129 282  činí maximální výše podpory 80 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmětem podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “MZe Podprogram 129 282 Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží”

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den, pane inženýre,

   dotaci na výstavbu rybníka o zátopové výměře více jak 2 ha, lze v rámci dané výzvy podpořit. Je však nutné splnit dané podmínky. Oprávněným žadatelem je plátce DPH, který podniká v zemědělské prvovýrobě a další vyjmenovaní ve výzvě. Hlavním účelem vystavěného rybníka musí být ochrana před suchem a povodněmi, je povolen pouze extenzivní chov ryb. Rybníky musejí být po realizaci schopny převést průtok min. Q100. Způsobilé náklady vznikají až po podání žádosti.
   Pokud budete mít zájem o další informace, můžete se na mě obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru