Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe Program 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

shutterstock_95997215.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě mohou získat obce a svazky obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.
 • Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí (pouze v rámci oblasti podpory uvedené pod písmenem a).

Typy podporovaných projektů:

 • a) Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou (podprogram 129 302).
 • b) Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel (podprogram 129 302).
 • c) Výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (podprogram 129 302).
 • d) Výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (podprogram 129 303).
 • e) Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 303).
 • f) Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303).
 • g) Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d), za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1 000 mil. Kč.
 • Na akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora ze státního rozpočtu“ s tím, že v rámci programu 129 300 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.
 • Maximální uznatelné náklady (NSTČ) se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele:
  • u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH,
  • u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 90 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 100 tis. Kč bez DPH.
 • Je-li poskytnuta podpora podle těchto Pravidel, lze na její předmět poskytnout jinou podporu nebo dotaci pouze z prostředků územně správních celků (Krajů). Celková výše nevratné podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce nepřekročí 80 % z NSTČ.
 • Na akce u podprogramů 129 302 a 129 303 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje na základě počtu trvale hlášených obyvatel (k 31. 12. roku předcházejícího roku zařazení do Návrhu) s tím, že:
  • a) pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z NSTČ,
  • b) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 % z NSTČ,
  • c) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 % z NSTČ,
  • d) pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55 % z NSTČ,
  • e) pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 % z NSTČ.
 • U podprogramu 129 304 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 70 % z uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Oblasti podpory uvedené pod písmeny b) až g) musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Jiří Žádník napsal:

  Rád bych se na Vás obrátil s žádostí fyzické osoby o možnost dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Žeravice u Přerova (Olomoucký kraj).
  Žádám Vás o stručnou odpověď, zda mohu za určitých okolností využít možnosti podpory v rámci programu 129 250. Obec i město se k nám , investorům „postavilo zády“. Na vlastní náklady jsme zadali projektantovi vypracování PD pro tuto akci, nechali schválit kompetentními osobami na VAK Přerov. Město se nechce a nebude spolupodílet na této akci i když by tím podpořilo navýšení počtu obyvatel (rodin) v obci.

  Projekt: Výstavba 4RD v obci (dle studie města Přerova)
  Investor: fyzická osoba
  Žadatel o případnou dotaci: fyzická osoba

  Jsem si vědom podmínek „Oprávnění žadatelé“ i „Upozornění pro žadatele“, proto se na Vás obracím s prosbou o radu, není-li k tomuto programu alternativa pro fyzickou osobu nebo sdružení fyzických osob.

  Akce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací obce (města).

  Děkuji

  Jiří Žádník

  • Dobrý den,

   bohužel, na výstavbu vodovodů a kanalizací mohou podávat žádosti o dotace pouze veřejné subjekty, jako jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace či obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

   S pozdravem, LT

 2. Petr Dvořáček napsal:

  Obec akutně potřebuje provést rekonterukci hlavního vodovodního řadu. Obec má něco přes 500 obyvatel. Je možné na tuto akci dosáhnout na aktuální dotaci? Jsou znatelnými náklady i výdaje na zpracování projektové dokumetace?

  • Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den pane Dvořáčku,

   můžete v rámci této výzvy žádat, jelikož je určena pro obce do 1 000 obyvatel. Sběr žádostí je však ukončen zítra 28. 11. 2014.
   V žádosti je prostor i na náklady přípravy a zabezpečování akce.

   S pozdravem, KČ

 3. Iva Kukačová napsal:

  Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, má vůbec obec do 2 tis. obyvatel možnost získat dotaci na kanalizaci a ČOV?
  Děkuji předem za odpověď, s pozdravem Kukačová Iva.

  • Dobrý den, paní Kukačová,

   ano, je možné, aby obec do 2 000 obyvatel obdržela dotaci na kanalizaci a ČOV. Tyto záměry podporují krajské programy, ale i operační programy financované evropskými fondy.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, RB


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>