Přeskočit na obsah

MZe — Program 129 410 — Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 19. 3. 2024 10 hod do 30. 5. 2024 nebo do vyčerpání alokace této výzvy.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.
 • Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • 129 412–2 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III:
  • a) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel,
  • b) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel.
 • 129 413–2 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III:
  • a) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou nebo intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové kanalizace a nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce),
  • b) dostavbu hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV,
  • c) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV,
  • d) intenzifikaci ČOV minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem.

Forma a výše podpory:

 • 129 412–2 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III (alokace pro tuto oblast výzvy je 150 mil. Kč),
 • 129 413–2 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III (alokace pro tuto oblast výzvy je 250 mil. Kč).
 • Maximální výši podpory je až 70 % z uznatelných nákladů a současně podpora na jeden projekt může činit maximálně 50 mil. Kč.
 • Na akce u podprogramu 129 413 se podpora ze státního rozpočtu na opatření uvedená v bodě d) (viz čl. II. bod 1 písm. B) odst. d) Pravidel) poskytuje ve výši 30 % z uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • V rámci každé výzvy může oprávněný žadatel předložit pouze jednu žádost!
 • Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

6 komentářů na “MZe — Program 129 410 — Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III”

 1. Jiří Žádník

  Rád bych se na Vás obrátil s žádostí fyzické osoby o možnost dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Žeravice u Přerova (Olomoucký kraj).
  Žádám Vás o stručnou odpověď, zda mohu za určitých okolností využít možnosti podpory v rámci programu 129 250. Obec i město se k nám , investorům “postavilo zády”. Na vlastní náklady jsme zadali projektantovi vypracování PD pro tuto akci, nechali schválit kompetentními osobami na VAK Přerov. Město se nechce a nebude spolupodílet na této akci i když by tím podpořilo navýšení počtu obyvatel (rodin) v obci.

  Projekt: Výstavba 4RD v obci (dle studie města Přerova)
  Investor: fyzická osoba
  Žadatel o případnou dotaci: fyzická osoba

  Jsem si vědom podmínek “Oprávnění žadatelé” i “Upozornění pro žadatele”, proto se na Vás obracím s prosbou o radu, není-li k tomuto programu alternativa pro fyzickou osobu nebo sdružení fyzických osob.

  Akce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací obce (města).

  Děkuji

  Jiří Žádník

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   bohužel, na výstavbu vodovodů a kanalizací mohou podávat žádosti o dotace pouze veřejné subjekty, jako jsou obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace či obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

   S pozdravem, LT

 2. Petr Dvořáček

  Obec akutně potřebuje provést rekonterukci hlavního vodovodního řadu. Obec má něco přes 500 obyvatel. Je možné na tuto akci dosáhnout na aktuální dotaci? Jsou znatelnými náklady i výdaje na zpracování projektové dokumetace?

  1. Kateřina Čočková
   Kateřina Čočková

   Dobrý den pane Dvořáčku,

   můžete v rámci této výzvy žádat, jelikož je určena pro obce do 1 000 obyvatel. Sběr žádostí je však ukončen zítra 28. 11. 2014.
   V žádosti je prostor i na náklady přípravy a zabezpečování akce.

   S pozdravem, KČ

 3. Iva Kukačová

  Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, má vůbec obec do 2 tis. obyvatel možnost získat dotaci na kanalizaci a ČOV?
  Děkuji předem za odpověď, s pozdravem Kukačová Iva.

  1. Radka Běhávková

   Dobrý den, paní Kukačová,

   ano, je možné, aby obec do 2 000 obyvatel obdržela dotaci na kanalizaci a ČOV. Tyto záměry podporují krajské programy, ale i operační programy financované evropskými fondy.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, RB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru