Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Program rozvoje venkova – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

stažený soubor
Share Button

Dotační program, který má sloužit jako investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského.
 • Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského.
  • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb,
  • doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení v souvislosti s projektem,
  • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti,
  • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání,
  • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem,
  • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software),
  • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách Pravidel platných pro dané kolo, v kapitole 7. Způsobilé výdaje.
 • Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
  • technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software,
  • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace:
  • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
  • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
  • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.
 • Minimální částka výdajů pro stanovení dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč a maximální výše je 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
 • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnost.
 • Žadatelem nemůže být organizace producentů, obec, svazek obcí, státní podnik, nezisková organizace, společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>