Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — 6.4.2 Podpora agroturistiky

Dotace na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Typy podporovaných projekt:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, například: 
  • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb,
  • doplňující výdaje2 jako součást projektu — úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení,
  • náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m³,
  • nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí,
  • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software).

Forma a výše podpory:

 • Minimální částka výdajů pro stanovení dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč a maximální výše je 10 000 000 Kč.
 • Míra dotace činí 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % pro střední a 45 % celkových nákladů pro podniky malého rozsahu.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na celém území České republiky s výjimkou měst Hl. m. Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
 • Kritéria pro hodnocení projektů jsou: účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru