Přeskočit na obsah

MZe — Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II

Program podpoří rozvoj podniků efektivním transferem a realizací nových výzkumných poznatků, které povedou k posílení jejich konkurenceschopnosti a efektivity výroby. Cílem je produkce s vyšší přidanou hodnotou a nižšími negativními dopady. Velký důraz je kladen na nové perspektivní oblasti jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, práce s velkými daty, strojové učení, robotizace, dálkový průzkum Země, IoT, moderní způsoby řízení apod.

Příjem žádostí:

 • Podání návrhu: od  8. 6. 2023 do 26. 7. 2023; 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Hlavním uchazečem je právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která podává návrh projektu. Hlavní uchazeč odpovídá za správnost návrhu projektu. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory se hlavní uchazeč stává příjemcem.
 • Výzkumná organizace – právnická osoba, která splňuje podmínky definice výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83 GBER a Rámce;
 • právnická i fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, prokáže schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů a splňuje podmínky čl. 1 přílohy 1 GBER a Rámce;
 • organizační složka státu, nebo organizační jednotka ministerstva a jimi zřízené příspěvkové organizace zabývající se výzkumem a vývojem

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram I je zaměřen na výzkumné potřeby uživatelů v oblasti podnikání a služeb v agrárním sektoru.
 • a) Projekty zaměřené na řešení komplexních a víceoborových témat spadajících do alespoň jedné ze tří klíčových oblastí dle Koncepce VaVaI MZe 2023+: 
  • Bioekonomika.
  • Smart zemědělství.
  • Globální změny v biosféře.
 • b) Strategické projekty interdisciplinární povahy zaměřené na klíčové oblasti.
 • Podprogram II je zaměřen na výzkumné potřeby veřejného sektoru. 
  • V rámci podprogramu II budou přednostně vybírány k řešení projekty, jejichž výsledky budou sloužit k výzkumné podpoře aktuálních potřeb veřejného sektoru v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Tento podprogram bude dále řešit aktuální potřeby resortu zemědělství.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná finanční alokace na první rok řešení projektů: 
  • Podprogram I — 740 000 000 Kč.
  • Podprogram II — 260 000 000Kč.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 3. 2024. Nejzazší termín zahájení řešení projektů je 31. 5. 2024.
 • Minimální délka řešení projektů: 24 měsíců.
 • Maximální délka projektu se mění v závislosti na zvoleném podprogramu. V případě Podprogramu I je maximální délka řešení projektu 58 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2028). V případě Podprogramu II je maximální délka řešení 34 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2026).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru