Přeskočit na obsah

MZe — Výzva k podávání žádostí na podporu projektů nestátních neziskových organizací

Dotace se poskytují na realizaci veřejně prospěšných projektů nebo činností NNO, které přispívají k naplňování cílů politiky státu, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností, které vláda schvaluje na příslušný rozpočtový rok, dále ze strategických dokumentů Ministerstva zemědělství a z mezinárodních smluv.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna 2023 do 2. října 2023 ve 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: Spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností , další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám.

Typy podporovaných projektů:

 • Z Hlavních oblastí státní dotační politiky Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace v programech: 
  • Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.
  • Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým.
  • Vzdělávání a propagace.
  • Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež.
  • Příroda, krajina a udržitelný rozvoj — Včelařství, Myslivost; zahrádkáři; chovatelé; ochrana přírody, Lesnictví.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 60 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti a tato podmínka je zahrnuta do příslušného rozhodnutí. V odůvodněných případech stanovených Příručkou může Ministerstvo zemědělství rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 90 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru