Přeskočit na obsah

MŽP Národní program Životního prostředí — Výzva č. 7

Výzva je zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Podpořeny budou projekty vedoucí ke stabilizaci dlouhodobých a zavedených programů EVVO nabízených nebo realizovaných v rámci předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a dalšího vzdělávání (včetně vzdělávání pracovníků veřejné správy v environmentálních tématech).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat do 30. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Typy podporovaných projektů:

 • Environmentální vzdělávání a výchova
  • a) koordinace dlouhodobých environmentálních vzdělávacích akcí, programů pro širokou veřejnost; celorepublikového popř. nadregionálního významu a dosahu;
  • b) klíčové odborné semináře a konference;
  • c) EVVO kampaně a jejich příprava.
 • Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO
  • a) specializační studia pro školní koordinátory EVVO;
  • b) semináře a celoživotní vzdělávání pro lektory EVVO;
  • c) tvorba metodik a jejich pilotní ověřování;
  • d) spolupráce s VŠ (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe VŠ);
  • e) zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO;
  • f) síťování, budování kapacit, komunikace.
 • Interpretace přírodního dědictví
  • a) tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ využívajících stávající návštěvnickou infrastrukturu (návštěvnická střediska, naučné stezky apod.);
  • b) podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace a EVVO;
  • c) semináře a konference k oblasti interpretace, výměny dobré praxe, tvorby metodického zázemí;
  • d) realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace a výzkumů návštěvníků;
  • e) podpora zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování pro ZCHÚ se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 25 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč, v případě projektů obsahující aktivity z oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy, činí max. výše dotace 2 000 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 80 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány na celém území České republiky, a to nejpozději do 31. 12. 2018.
 • Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen u relevantních aktivit zajistit udržitelnost projektu po dobu 2 let od ukončení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru