Přeskočit na obsah

MŽP — Příspěvek zoologickým zahradám

Cílem Programu je přispět k naplňování poslání zoologických zahrad, kterým je, v souladu se směrnicí Rady č. 1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, snaha přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody.

Příjem žádostí:

  • Žadatel vytiskne a podepíše žádost podanou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a odešle ji ministerstvu do 5 pracovních dnů od registrace žádosti datovou schránkou nebo v listinné podobě, nejpozději však do 15. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  • Provozovatel zoologické zahrady, který je držitelem platné licence k provozování zoologické zahrady, vydané ministerstvem podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách.
  • 2. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody České republiky.
  • 3. Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace finančních prostředků, které lze z Programu použít na úhradu péče o zadržené nebo zabavené živé exempláře ohrožených druhů živočichů a rostlin, chráněných podle zákona č. 100/2004 Sb. a na péči o invazní druhy umístěné do určených zařízení, činí dohromady 800 tis Kč.
  • Žádosti posuzuje Komise a na základě jejího stanoviska o nich rozhoduje poskytovatel. Jednání Komise se řídí schváleným statutem a jednacím řádem. Komise přijímá odborné stanovisko ke každé žádosti na základě hlasování.
  • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 80 % rozpočtovaných nákladů na projekty a činnosti odpovídající dotačním titulům a předmětům podpory Programu.

Specifika a omezení:

  • Vzhledem k účelu Programu může být dotace jejím příjemcem čerpána na výdaje vzniklé v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 na činnosti a projekty schválené poskytovatelem při rozhodování o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru