Přeskočit na obsah

MŽP — Program péče o krajinu — Podprogramy PPK(B) a PPK©

Dotace na udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace je možné podávat od 1. 5. 2022 do 30. 5. 2022, 23:59 h.

Příjemci podpory:

 • B — Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí: 
  • Fyzická nebo právnická osob.
  • Organizační složka státu.
 • C — Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy: 
  • Fyzické či právnické osoby, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 8 až 11 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice).

Typy podporovaných projektů:

B — Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí:

 • B.l Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech nebo pro podporu uvedených druhů ve volné krajině. 
  • B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů uvedených v Červeném seznamu biotopů ČR nebo biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v některém z aktuálních červených seznamů druhů České republiky nebo uvedeného ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo pro podporu uvedených druhů.
  • B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu.
 • B.2 Péče o krajinné prvky. 
  • B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability.
  • B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče o genofondové plochy.

C — Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy:

 • Podpora sítě záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných stanic určených dle §79 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.
 • C.1 Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy.

Forma a výše podpory:

 • B — Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů,
 • Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena,
 • maximální výše podpory však může činit 250 000 Kč.
 • C — Příspěvek na zajištění péče o handicapované živočichy je odvozen z průměrných nákladů na zajištění péče na plochu územních obvodů obcí s rozšířenou působností.
 • Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek AOPK ČR.

Specifika a omezení:

 • V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru