Přeskočit na obsah

MZV ČR — Dotační program „Komplexní a stabilizační pomoc“

Dotace na podporu humanitárních projektů v Afghánistánu, Barmě/Myanmaru, Etiopii, Iráku, Mali, Sýrii, Ukrajině, Zambii + ve prospěch uprchlíků z těchto zemí v sousedních zemích.

Příjem žádostí:

 • Příjem návrhů projektů končí dne 17. 01. 2022 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy, konsorcia složená z  uvedených institucí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Preferované aktivity a výstupy v rámci této výzvy jsou: 
  • zajištění základních potřeb zranitelných skupin obyvatel v oblasti zdravotní péče, potravinového zabezpečení a výživy, přístřeší, přístupu k vodě a sanitaci, základním zdrojům obživy a ke vzdělávání;
  • zajištění humanitární ochrany před násilím včetně sexuálního, nuceným vysídlením a rozdělením rodin v situaci nestability způsobené konflikty, přírodními a lidmi způsobenými katastrofami či dopady klimatických změn;
  • stabilizace nuceně vysídlených a podpora dlouhodobě udržitelných řešení pro vysídlené, včetně reintegrace navrátilců;
  • podpora místních kapacit a základních veřejných služeb v zájmu zvýšení celkové odolnosti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč a max. 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí minimálně 80 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. února 2023 v elektronickém systému Grantys závěrečnou zprávu o realizaci projektu, včetně vyúčtování přidělené dotace spolu s dalšími výstupy a dokumenty specifikovanými v rozhodnutí.
 • Maximální doba realizace projektů je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; v žádosti lze projevit zájem o víceletou realizaci (max. 36 měsíců) včetně zdůvodnění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru