Přeskočit na obsah

MZV ČR — Dotační program „Okamžitá a stabilizační pomoc“

Dotace na podporu aktivit v zemích postižených konfliktem a nuceným vysídlením, konkrétně pro obyvatelstvo, vnitřně vysídlené, uprchlíky a navrátilce v Iráku, Jordánsku, Libanonu a Sýrii.

Příjem žádostí:

  • Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 18. leden 2021, 14 hodin.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty v rámci tohoto dotačního titulu (spolky, právnické a fyzické osoby, které jsou založeny za účelem poskytování těchto neziskových služeb, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti).

Typy podporovaných projektů:

  • Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) na podporu aktivit v zemích postižených konfliktem a nuceným vysídlením, konkrétně pro obyvatelstvo, vnitřně vysídlené, uprchlíky a navrátilce v Iráku, Jordánsku, Libanonu a Sýrii.
  • Zejména jde o zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, humanitárního odminování, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb uprchlíků, vnitřně vysídlených a vracejících se osob, na poskytování humanitární ochrany a případně též na podporu či obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace nuceně vysídleného či vracejícího se obyvatelstva.
  • V rámci projektů lze zohlednit též dopady aktuálních přírodních či lidmi způsobených katastrof a epidemií.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí 50 mil. Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč a max. 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního programu přijímá výhradně návrhy projektů s předpokládanou dobou realizace nejpozději do 31. 12. 2021; žadatel o dotaci může v žádosti indikovat zájem o víceletou podporu, včetně uvedení koncového termínu a zdůvodnění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru