Přeskočit na obsah

Nadace Dětský mozek

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Příjem žádosti:

 • Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 15. května 2021.

 Příjemci podpory:

Žádost o nadační příspěvek mohou podat:

 • Právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému, tj.: 
  • zájmové spolky,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické nebo vzdělávací služby),
  • ústavy,
  • příspěvkové organizace.
 • Fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci.

Typy podporovaných projektů:

 • Nadace Dětský mozek od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením nervového systému na území České republiky. 
  • Poskytování finančních příspěvků fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).

Forma a výše podpory:

 • O udělení nadačních příspěvků rozhoduje odborná komise na základě posouzení žádostí žadatelů, konečné rozhodnutí a schválení náleží správní radě.
 • Odborná komise při udělování nadačních příspěvků přihlíží k míře zdravotního postižení, k míře sociální potřebnosti a k okolnostem hodným zvláštního zřetele.
 • Odborná komise navrhuje správní radě  výši nadačního příspěvku a také přesný účel jeho použití.

Specifika a omezení:

 • Správní rada jmenuje odbornou komisi, která na základě stanovených kritérií rozhoduje o vyhovění nebo zamítnutí žádosti a své rozhodnutí předkládá správní radě ke schválení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru