Přeskočit na obsah

Nadace Ivana Dejmala — Grantový program Pro zdravou krajinu

Nadace podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2024 (průběžná).
 • Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky (dříve občanská sdružení).
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Fyzické osoby – podnikající.
 • Obce a města.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP ve specifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 nebo řádně zdůvodněná část neuznatelných nákladů vztažená k předmětu ochrany přírody.
 • Uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního režimu krajiny (obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt je 150 tis. Kč (v opodstatněných případech je možné tento limit navýšit).
 • V případě projektů dotovaných z OPŽP se limit zároveň vztahuje na max. 50 % vyčísleného spolufinancování (vlastního podílu žadatele) a případně řádně odůvodněných neuznatelných nákladů přímo vztažených k předmětu ochrany přírody – tyto prostředky budou vypláceny až po obdržení dotace jako spoluúčast při každé žádosti o platbu.
 • Předfinancování projektů je ve výjimečných případech možné, je však nezbytné toto řádně zdůvodnit. V tomto případě se bude jednat o vratný nadační příspěvek.

Specifika a omezení:

 • Z grantového řízení jsou vyloučeny:
  • politické strany a politická hnutí,
  • členové správní a dozorčí rady nadace,
  • zaměstnanci nadace a osoby jim blízké.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru