Přeskočit na obsah

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund — Grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Příjemci podpory:

 • Nevládní nezisková organizace, která je právnickou osobou na území České republiky a je zákonem definovaná jako spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví (tato zařízení jsou oprávněnými žadateli pouze v případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu jakkoliv propagovat náboženskou doktrínu, poslání nebo proselytismus související s vírou v konkrétní náboženství), případně zájmové sdružení právnických osob (pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi),
 • organizace z Norska, Islandu či Lichtenštejnska, pokud se jedná o nekomerční subjekt založený za jiným účelem než je dosahování zisku,
 • organizace splňuje k termínu předložení žádosti podmínku jednoho roku od data registrace organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zaměření projektů:
  • Občanská participace.
  • Advokační a watchdogové aktivity.
  • Zmocnění znevýhodněných skupin.
  • Občanské vzdělávání a mediální gramotnost.
  • Posílení neziskových organizací.

Forma a výše podpory:

 • Bilaterální granty ve výši od 1 000 do 8 000 eur budou rozděleny na krátkodobé projekty a jednorázové iniciativy, které posílí spolupráci mezi organizacemi z České republiky a organizacemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR či v uvedených dárcovských zemích, které mají minimálně jednoletou aktivní historii a působí v některé z pěti tematických oblastí programu.
 • Celková alokace na tuto výzvu je 65 000 eur.
 • Minimální výše grantu na bilaterální projekt je 1 000 eur, maximální výše grantu je 8 000 EUR.
 • Grant pokrývá 100 % oprávněných nákladů.
 • Žadatelé nejsou povinni se na financování nákladů projektu podílet (spolufinancovat).

Specifika a omezení:

 • Doporučená délka bilaterálních projektů se pohybuje v rozmezí 1–9 měsíců, maximální délka realizace je 12 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru