Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství Zelené oázy

Podpora výsadby stromů, obnovy a zřizování zelených prvků a lepšího hospodaření s vodou především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho blízkosti, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci lze podávat do 30. 11. 2022 (včetně).

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku).

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba a úprava: 
  • veřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice),
  • přírodních zahrad (např. u škol, školek a veřejných budov),
  • produkčních komunitních zahrad, políček nebo školních zahrad (veřejně přístupných),
  • přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky),
  • zeleně s cílem zmírnění dopadu vln veder ve městech,
  • přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých lokalit,
  • starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 25 000 Kč,
 • maximální výše grantu je 140 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou být realizovány na celém území ČR.
 • Realizace projektu je možná od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2023.
 • Podpora na :
  • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
  • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
  • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
  • zakoupení/zapůjčení nářadí​;
  • odborné poradenství;
  • tvorba výukových materiálů;
  • propagace projektu;
  • tisk a tvorba informačních materiálů;
  • mzdové náklady,
  • zakoupení mobiliáře,
  • ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru