Přeskočit na obsah

Nadační fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací — Podpora zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje

Cílem grantového programu je umožnit mládeži se zrakovým postižením rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat v budoucnosti ve studiu na středních a vysokých školách.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka příjmu žádostí: Žádosti o finanční podporu jsou vyhodnocovány čtyřikrát do roka a to pro žádosti přijaté do 31. 3., do 30. 6., do 15. 10. a do 31. 12. daného kalendářního roku.

Příjemci podpory:

 • O nadační příspěvek z Fondu mohou žádat tito zájemci z řad zrakově postižených dětí a mládeže: 
  • Děti, které v době podání žádosti dochází (či do tří měsíců nastoupí) do posledního ročníku předškolního zařízení před nástupem do základní školy.
  • Děti a mládež studující v době podání žádosti na 1. i 2. stupni základních škol či na středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách.
  • Mezi žadateli mohou být jak současní žáci a studenti, tak žadatelé bez statutu studenta ucházející se o studia na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia veškeré podmínky k jeho přijetí.
  • V případě osob mladších 18 let, žádost o nadační příspěvek podávají jeho zákonní zástupci (rodiče, pěstouni, opatrovníci).
  • Zájemci o nadační příspěvek musí prokázat existenci zdravotního handicapu v podobě zrakového postižení, mít trvalý pobyt na území České republiky, a zároveň trvalé bydliště na území Ústeckého kraje (studovat mohou i mimo tento kraj).
  • O nadační příspěvek z Fondu mohou žádat i úspěšní žadatelé z předchozích grantových ročníků i uchazeči s kombinovaným zdravotním handicapem s předpoklady k dalšímu studiu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Žadatel může nadační příspěvek použít k:
  • úhradě individuálních přepisů studijních materiálů do bodového písma;
  • úhradě služeb spojených se zvětšováním textů učebnic;
  • dofinancování osobní asistence;
  • pořízení speciálních pomůcek včetně optických či elektronických pomůcek;
  • zajištění výuky speciálních dovedností (například obsluha PC, psaní na stroji atd.);
  • úhradě jiných doprovodných aktivit, materiálového vybavení či služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající k snižování překážek v cestě za vzděláním.

Forma a výše podpory:

 • O nadační příspěvek lze žádat do maximální výše 50 000 Kč na jeden projektový záměr.

Specifika a omezení:

 • Pro  rok 2019 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši minimálně 50 000 Kč pocházející z Fondu Miroslava Dušánka. Posláním fondu je napomáhat ke zlepšování životní situace mladých lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka, slabozrakého spoluobčana, jehož životní příběh naplněný příkladnou pomocí druhým a uměním vyrovnávat se s překážkami se stal inspirací ke vzniku tohoto podpůrného fondu.
 • Požadované příspěvky mohou být hodnotící komisí i kráceny a tak mohou být rozděleny mezi jednoho i více žadatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru