Přeskočit na obsah

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS — 15. kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Organizátora.

Příjem žádostí:

  • Projektové žádosti lze podávat od 8. 4. 2024 do 3. 5. 2024.

Příjemci podpory:

  • Nezisková organizace registrovaná v ČR, a to konkrétně: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, nadace, nadační fond, příspěvková organizace a školská právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Zlepšení prostředí pro místní občany: rozvoj komunitního života / komunitního prostředí; ochrana přírody a životního prostředí (podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání); podpora vědy a kultury.
  • b) Podpora organizací: profesionalizace a rozvoj organizací občanské společnosti, které plní aktivně stejné SDGs jako Organizátor, jejich propojování a síťování.
  • c) Investice do mladé generace / Zdravý životní styl: vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých; podpora zdraví a zdravého životního stylu; podpora rodičů pečujících o handicapované děti v ČR; podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci; pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podpora sportu.
  • d) Nadspotřeba a plýtvání: osvěta ke změně spotřebního chování, podpora zahrádkaření, revitalizace a zakládání sadů, snižování produkce odpadu, osvětové aktivity ve vazbě na toto téma.
  • e) Podpora sociálního podnikání: podnikatelské aktivity vykonávané soustavně v souladu s principy sociálního podnikání.
  • f) Pomoc a podpora uprchlíkům na území České republiky.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek ve výši 45 000 Kč je přidělen v každém ze 70 stanovených klastrů pouze 1 vítěznému žadateli, a to tomu, který obdržel v hlasování na prodejnách nejvíc hlasů od zákazníků. Příspěvek je poskytnut vítězi na základě smlouvy o nadačním příspěvku s Poskytovatelem nadačního příspěvku. Poskytnutý nadační příspěvek se v takovém případě musí rovnat alespoň 1/3 uznatelných nákladů. Příspěvky musejí být využity výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu nebo na činnost organizace, jež je v souladu s SDGs Organizátora.

Specifika a omezení:

  • Všechny příspěvky musejí být využity v rozmezí 1. 10. 2024 – 31. 3. 2025. Uznatelné náklady mohou vznikat od 1. 10. 2024. Žadatel je povinen do 1 měsíce od konce realizace projektu, nejpozději však do 30. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru