Přeskočit na obsah

Nadregionální akce cestovního ruchu v Olomouckém kraji

Dotace na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na akce, které splňují následující kritéria: 
  • akce nadregionálního nebo mezinárodního významu a významný vliv na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách.
  • pravidelně se opakující akce,
  • potenciál pro zvyšování návštěvnosti akce a udržitelnost akce,
  • vícedenní akce (min. 2 dny; tj. délka trvání více než 24 hod),
  • součinnost s příslušným sdružením cestovního ruchu a podmíněný souhlas sdružení cestovního ruchu (např. vzájemná propagace),
  • přímé zapojení místní občanské společnosti a partnerů z místa konání akce,
  • širší cílová skupina — věkově, zájmově apod. (nutno specifikovat cílové skupiny a jejich zapojení, aby i úzkoprofilová akce zaměřená na specifické téma a přímo oslovující vybranou cílovou skupinu byla podporována, cílové skupiny musí být otevřené – tj. nikoliv „klubové akce“),
  • podíl na obnově tradic regionu a historické návaznosti na předchozí akce.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru